Nya projekt under hösten 2018

  Forskningen kommer att ske på NYU School of Medicine med Dr. William Coetzee som amerikansk handledare. Min svenska handledare, på Linköpings Universitet, heter Björn Granseth. Det är Björn Granseth som är min huvudhandledare.
Dr. Coetzee är professor i pediatrik, biokemi och molekylär farmakologi samt i neurovetenskap och fysiologi. Björn Granseth är universitetslektor inom institutionen för klinisk och experimentell medicin samt avdelningen för neurobiologi. Forskningsperioden sträcker sig från 03.09.2018 – 03.12.2018

Under de senaste veckorna har jag odlat tre cellinjer; HEK293 kir6.2/SUR2A stabila, HL-1 och H9c2 samt påbörjat experiment på dessa. Respektive cellinje har delats in i 6st testgrupper där cellerna inkuberats i olika tillväxtmedier under 24-48h. Jag har därefter mätt uttrycket av Kalium-ATP-kanaler på cellytan hos HEK293-stabila celler och kommer under nästa vecka att mäta KATP-kanalens acetyleringsgrad i respektive cellinje. Mina experiment avser testa hypotesen att ketonkroppar à ökat NAD+ → ökad aktivering av sirtuin1/2→ minskad KATP acetylering → ökat uttryck av KATP-kanaler på cellytan (vilket har visats ha skyddande effekter på hjärtat vid syrebrist).

Tidigare försök vid Alexandria Center for Life Science har, som jag nämnde i mitt förra mail, bekräftat att man genom att tillsätta NMN (en prekursor till NAD+) kan minska KATP-acetylering och öka kanalens uttryck på cellytan, samt att denna effekt kan förhindras genom att blockera sirtuiner. Detta är visat in vitro, i HEK293 stabila celler, och är i enighet med hypotesen. Om nämnd signaleringsväg är bidragande till de positiva effekterna man ser av en ketogen diet är något som undersöks i nuläget och som även jag testar i mina experiment.

I ett experiment jag nyligen utfört som mäter KATP-kanalens uttryck på cellytan, inkuberades celler i specifika tillväxtmedier med olika kombinationer av tillsatta ketonkroppar, sirtuin-inhibitorer och NMN. Mina resultat visar att tillsatta ketonkroppar ökar uttrycket av kanalen på cellytan (testat i HEK293 stabila celler), samt att denna effekt kan reduceras med sirtuin-inhibitorer. Effekten blockerades dock inte helt med sirtuin-inhibitorer, vilket eventuellt kan förklaras av att ketonkropparnas effekt inte enbart medieras via den hypotiserade signaleringsvägen. Detta behöver därför undersökas närmare.

För att säkerställa sambandet mellan ketonkroppar och förändrat uttryck av kanalen på cellytan behöver fler experiment göras. Min plan framöver är därför att upprepa det experiment jag gjort samtidigt som jag påbörjar experiment för att undersöka kanalens acetyleringsgrad.

Kort presentation av projektet:
Forskningsprojektet avser att studera hur hjärtmuskelceller påverkas av en ketogen diet, som är en diet innefattande en liten mängd kolhydrater och en stor mängd fett. Då den ketogena dieten blivit populär i västvärlden som en strikt ”LCHF-diet”, vilken främst används i syfte för viktförlust, är det centralt att förstå dess effekter på det kardiovaskulära systemet. Tidigare studier visar att dieten har positiva effekter vid tillstånd som epilepsi, fetma, diabetes och andra endokrina sjukdomar, men man vet inte mycket om dess cellulära och molekylära verkningsmekanismer. Den ketogena dieten har visat sig påverka genuttryck av jonkanaler i hippocampus och levern, men om detta även sker i hjärtat har än så länge inte studerats. Forskningsprojektet avser att testa hypotesen att den ketogena dieten ökar intracellulära nivåer av koenzymet NAD+ samt orsakar en förändring i genuttrycksprofiler för jonkanaler som är centrala för hjärtats aktionspotential, fyrningsfrekvens och kontraktilitet. Studien kommer att bidra med ökad kunskap om hur intracellulära signalvägar påverkas av dieten och hur detta i sin tur kan påverka hjärtat. Om påverkan på jonkanalers genuttrycksprofil kan påvisas kommer uppföljande studier med mätning av hjärtats elektriska aktivitet och fysiologiska funktion inledas.

Projekt under våren 2017

Projektet ”Kardiovaskulära” effekter av arteriovenös fistel för dialys
initieras av Johnny Nijm, Överläkare, avdelning för klinisk fysiologi samt Per Anton Westerberg, avdelning för njurmedicin och Patric Karlström, avdelning för kardiologi vid Regionsjukhuset i Jönköping.
Studien kommer att vara under 2-3 år med start våren 2017
Hjärtvaccinfonden beviljar forsknings anslag på 300 000:-

 

Johnny Nijm

Johnny Nijm MD, PhD
Överläkare, specialist i intern medicin, Kardiologi och Klinisk fysiologi
Biträdande Verksamhetschef, avd för Klinisk fysiologi
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
Med Dr 2008, Linköpings Universitet
Inflammation and Cortisol Response in Coronary Artery Disease

 

Patric Karlström

Patric Karlström MD, PhD
Överläkare, specialist i intern medicin och kardiologi
Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköping
Med Dr 2016, Linköping Universitet
Heart Failure-biomarker effect and influence on quality of life

 

Per-Anton Westerberg

Per-Anton Westerberg
Överläkare, specialist i intern medicin och medicinska njursjukdomar
Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköping
Med Dr 2013, Uppsala Universitet
Aspects of fibroblast growth factor 23 in mild to moderate renal dysfunction