Pågående projekt

I snart 15 år har forskare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samlat in provmaterial från patienter med kolorektal cancer, samt kliniska data i relation till kolorektal cancer. Vårt arbete syftar till att hitta markörer som kan användas för tidig upptäckt av cancer samt att förbättra behandling, prognos och överlevnad för patienterna.
 
Ett doktorandprojekt påbörjades för en tid sedan för att undersöka sambandet mellan en hjärt-kärlsjukdom (eller dess riskfaktorer) för utveckling av kolorektal cancer, men även hur kolorektal cancer kan påverka prognosen för en hjärt-kärlsjukdom. Likaså kommer inflammationsmarkörer att undersökas hos patienter med en eller båda sjukdomarna för att, om möjligt, finna biomarkörer som kan ge en indikation på sjukdomsförlopp och prognos. Genom att klargöra effekterna av hjärt-kärlsjukdom och kolorektal cancer för respektive sjukdoms förlopp, prognos och överlevnad, i kombination med inflammatoriska markörer, hoppas vi kunna identifiera de patienter som löper störst risk att dö eller som har en försämrad prognos. Detta för att kunna ge individanpassad behandling i ett tidigt skede av sjukdomen/sjukdomarna. Vi hoppas även kunna utöka förståelsen kring hur bakomliggande mekanismer kan påverka sjukdomarnas uppkomst och utveckling.